Компания:
Категория:
Търси
Свинекомплекс Николово АД-Николово
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-02-2024 11:09:05
  Свинекомплекс Николово АД-Николово представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-03-2024г. от 08:00 часа в Николово - 7057, с.Николово, общ. Русе, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, обл.Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20240315, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание на акционерите ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 15 март 2024 г. от 08,00 часа местно време /06.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 29 март 2024 г. от 08,00 часа местно време /06.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Събранието на дружеството ще бъде проведено при следния дневен ред : 1.Вземане на решение за овластяване на СД и Изпълнителния директор на Дружеството за сключване на сделки по чл. 114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) в съответствие с мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал. 1 ЗППЦК от 02 февруари 2024 г. 2.Вземане на решение за одобряване всички предварителни и съпътстващи действия и сделки, предприети от СД за осъществяване на сделките по чл. 114 ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред на ИОСА, поканата за свикване и образецът на пълномощното, са на разположение на акционерите по седалището на дружеството и адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе – и могат да бъдат получени на хартиен носител от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359898654841.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *