Компания:
Категория:
Търси
Телематик Интерактив България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 08-02-2024 17:29:21
  Телематик Интерактив България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-03-2024г. от 11:00 часа в София 1463, "Гранд Хотел Милениум София" с адрес:гр. София, бул "Витоша" № 89В, в "Black & White Club", при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на ТИБ АД. 2. Приемане на нова Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството. 3. Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на ТИБ АД в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. 4. Приемане на решение за овластяване на законните представители на дружеството.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928129300.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други