Компания:
Категория:
Търси
София Комерс-Заложни къщи АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 06-02-2024 17:30:25
  София Комерс-Заложни къщи АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08-03-2024г. от 12:00 часа в София-1618, ул.Ралевица, 74 етаж 3, при следния дневен ред:

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на акционерите на „София Комерс – Заложни къщи“ АД На основание на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) и чл. 36, ал. 3, т. 4 от Устава на „София Комерс – Заложни къщи“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието SCOMEGM240308. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 08.03.2024 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EET (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа източно европейско часово време – EET (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание. Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: „Точка първа: Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „София Комерс – Заложни къщи“ АД приема решение за разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на Дружеството, а именно сума в брутен размер на 893 738,40 лв. (осемстотин деветдесет и три хиляди седемстотин тридесет и осем лева и четиридесет стотинки) или по 0,10 лв. (десет стотинки) за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред. Точка втора: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“ Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание, лично или чрез упълномощен представител.

Допълнителна информация може да получите на тел: 070080048.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други