Компания:
Категория:
Търси
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Финансова информация
19-01-2024 14:23:19
  Съветът на директорите свиква Общо събрание на притежателите на варанти на “СОФАРМА” АД с уникален идентификационен код SFAGMW26012024, което да се проведе на 26 януари 2024 г. от 11:00 часа (9:00 часа UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 05 февруари 2024 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред. На основание чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, Съветът на директорите уведомява притежателите на варанти, че на Общо събрание на притежателите на варанти, насрочено за 26 януари 2024 г., а при липса на кворум на тази дата – за 05 февруари 2024 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства, съгласно описаните в настоящата покана правила. Общо събрание на притежателите на варанти, насрочено за 26 януари 2024 г. да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите: Въпроси по същество: 1. Приемане на Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца; Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца; 2. Приемане на решение за упражняване на правата по варантите. Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, чрез издаване на 7 133 264 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. 3. Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие. Предложение за решение: Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варанти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 804 – E/04.11.2021 г. На Общото събрание на притежателите на варанти, насрочено 26 януари 2024 година, а при липса на кворум на тази дата – за 05 февруари 2024 година, ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на следните правила: 1. Притежателите на варанти могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранието чрез кореспонденция. 2. Правото на глас в Общо събрание на притежателите на варанти на “СОФАРМА” АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от притежател на варанти на Дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на притежателите на варанти и съдържа данни за: идентификация на притежателя на варанти в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на притежателите на варанти; брой на варанти, които притежателят на варанти притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на притежателите на варанти на Дружеството, съгласно обявената покана за свикване на Общото събрание; предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Въздържал се”); дата и подпис. За улеснение на притежателите на варанти към настоящата покана е прил
Прикачени файлове:
Удостоверение от „Българска Фондова Борса“ АД за всеки ден на търговия с акции на „Софарма“ АД с ISIN BG11SOSOBT18 за период от 18.01.2023 година до 18.01.2024 година съдържащо брой сделки за всеки ден на търговия, оборот за съответния ден и средно-претеглена цена.
Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти на 26.01.2024 година.
Образец на пълномощно за представляване на притежател на варанти в Общото събрание на притежателите на варанти на “Софарма” АД, насрочено за 26 януари 2024 година.
Покана за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти на 26.01.2024 година
Декларация за гласуване чрез кореспонденция за упражняване на глас в Общото събрание на притежателите на варанти на “Софарма” АД, насрочено за 26 януари 2024 година.