Компания:
Категория:
Търси
ТЕЦ-Бобов дол АД
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 03-01-2024 17:25:07
  ТЕЦ-Бобов дол АД представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 06-02-2024 г. от11:00 часа в 2635 на адрес с. Големо село инд., зона 1 при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 06.02.2024 г. от 11:00 часа, в с. Големо село, п.к. 2635, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите - Кристина Атанасова Лазарова. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашният член и председател на СД - Кристина Атанасова Лазарова. 2. Избор на член на Съвета на директорите и определяне на мандата му. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира на мястото на досегашния член на СД - Кристина Атанасова Лазарова нов член на СД - Валери Стоянов Манов, с мандат до края на петгодишния мандат на освободения член. 3. Определяне на постоянното възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутното постоянно възнаграждение на новоизбрания член на СД - Валери Стоянов Манов на 1 000 лв. месечно. 4. Определяне на гаранцията за управление на новоизбрания член на СД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на СД на дружеството да се равнява на тримесечното му брутно постоянно възнаграждение. Точка 2: Приемане на материалите към поканата, в това число Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *