Компания:
Категория:
Търси
Момина крепост АД-Велико Търново
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 08-11-2023 11:50:04
  Момина крепост АД-Велико Търново представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-12-2023г. от 13:00 часа в 5000, гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Момина Крепост” АД с до 2 536 776 (два милиона петстотин тридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева посредством издаване на до 2 536 776 (два милиона петстотин тридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест) нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 2.10 (два лева и десет стотинки) лева всяка. 2. Вземане на решение за определяне на параметрите на емисията акции от увеличението на капитала и условията на публичното предлагане по т. 1. 3. Овластяване на Съвета на директорите на „Момина Крепост” АД за вземане на решения и предприемане на действия във връзка с решенията по предходните точки от дневния ред на това Общо събрание.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359885047666.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Други