Компания:
Категория:
Търси
Химимпорт АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 30-10-2023 11:20:14
  Химимпорт АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-11-2023г. от 15:00 часа в София - 1080, ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2022 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2022 г.; 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; 3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г.; 4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2022 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2022 г.; 5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт”АД за 2022 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г.; 6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2022 г.; 7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2022 г.; 8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2022 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2022 г. 9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2022г.; Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2022г. 10. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; 11. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2022 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2022 г.; 12. Избор на регистриран одитор за 2023 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско РСМ БГ ООД за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2023 г. 13. Избор на одитен комитет Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран съгласно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн. ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). Проект за решение - ОС прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, избран съгласно чл. 40ж от ЗНФО (отм.) и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието 14. Друг
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 20-07-2024