Компания:
Категория:
Търси
Златен лев Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 24-10-2023 13:51:03
  Златен лев Холдинг АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-11-2023г. от 11:00 часа в София-1111, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ”АД - София, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1111, ул. „Постоянство” № 67Б, регистрирано в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК 130037429, с ISIN код BG1100011995, официална интернет страница http:// zlatenlev.com, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 27 ноември 2023г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTС/ с уникален идентификационен код на събитието ZLH-BG-130037429-27112023, което ще се проведе в гр. София, ул. “Венера” № 5, хотел „Триада”, „Конферентна зала” № 2, при следния дневен ред и следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите; предложение за решение – извънредното ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета директорите на „Златен лев Холдинг” АД в състав: Петър Симеонов Александров, Свилен Борисов Първулов, Владимир Иванов Москов, Бисер Борисов Първулов, Никола Алексов Зикатанов и Христо Михов Памукчиев. Извънредното ОСА избира нови членове на Съвета директорите на „Златен лев Холдинг” АД в състав: Ивелина Красимирова Кирова, Тодор Димитров Тодоров и Александър Михайлов Иванов, с нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на промяната в ТР към Агенция по вписванията; 2. Определяне на възнаграждението на новия състав на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им; предложение за решение – извънредното ОСА определя брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за всеки един от членовете на новия Съвет на директорите. Извънредното ОСА определя размера на гаранцията на новия състав на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения; 3. Премане на решение за промяна в състава на Одитния комитет, определяне на мандата и възнагражденията им; предложение за решение – извънредното ОСА освобождава членовете на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг” Бисер Борисов Първулов и Мадлена Ангелова Гугова. На тяхно място избират като членове на Одитния комитет на „Златен лев Холдинг АД Велко Георгиев Манов-икономист със степен „магистър” и Александър Михайлов Иванов –икономист със степен „магистър” и преизбират Йорданка Георгиева Драганова-икономист, със степен „магистър”, с повече от 5 години стаж в областта на счетоводството. Извънредното ОСА определят мандат на членовете на Одитния комитет от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание и определят възнаграждение за извършваната от тях дейност в размер на 600 лева годишно за всеки от членовете на Одитния комитет; 4. Приемане на нов статут на Одитния комитет; предложение за решение – извънредното ОСА приема нов статут на Одитния комитет, съгласно представен на ОСА проект; 5. Приемане на промяна в Устава на дружеството; предложение за решение – извънредното ОСА приема предложените промени в Устава на „Златен лев Холдинг” АД, съгласно представен на ОСА проект; 6. Приемане на промени в Политиката за възнаграждения на дружеството; предложение за решение – извънредното ОСА приема промени в Политиката за възнаграждения на дружеството, съгласно представен на ОСА проект. Съветът на директорите на дружеството кани всички акционери на „Златен лев Холдинг” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. Дружеството има издадени 6 481 960 броя безналични поименни акции с ISIN код BG1100011995, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в ОСА, с право на дивидент и ликвидационен дял или общия брой гласове е 6 481 960 броя. Право да участ
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31