Компания:
Категория:
Търси
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-10-2023 14:27:21
  Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-11-2023г. от 10:00 часа в София-1766, ул. Панорама София № 6, Бизнеес център Ричхил, при следния дневен ред:

1.Освобождаване на г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Любомир Михайлов Минчев и г-н Борис Немсич като членове на Надзорния съвет по тяхно искане. 2.Избор на нов независим член на Надзорния съвет и определяне на мандата му. Предложение за решение: Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, на основание чл. 116a1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на един от независимите членове на Надзорния съвет, Общото събрание на акционерите избира г-н Волфганг Вернер Фридрих Еберман за нов независим член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания независим член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г. 3.Избор на нов член на Надзорния съвет и определяне на мандата му. Предложение за решение: Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед взетото решение по т. 1 от дневния ред за освобождаване на г-н Любомир Минчев като член на Надзорния съвет, Общото събрание избира г-н Иво Евгениев Евгениев за нов член на Надзорния съвет. Мандатът на новоизбрания член на Надзорния съвет е равен на остатъка от срока, за който са избрани останалите членове на Надзорния съвет, а именно до 28.08.2027 г. 4.Определяне на възнаграждението и на размера на гаранцията за управлението на избраните членове на Надзорния съвет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя годишно (брутно) възнаграждение на избраните съгласно взетите решения по т. 2 и т.3 от дневния ред нови членове на Надзорния съвет в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. 4.Определя гаранция за управлението на избраните членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Възлага и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с всеки един от новоизбраните членове на Надзорния съвет.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929882413.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31