Компания:
Категория:
Търси
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 20-09-2023 12:13:30
  Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 25-10-2023 г. от11:00 часа в Несебър - 8230 на адрес к.к.Слънчев бряг при следния дневен ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD251023IOSA и ISIN код на емисията:BG11SLNEAT19, което да се проведе на 25.10.2023 година, от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч (UTC), в седалището и адреса на управление на дружеството в к.к.Слънчев бряг, 8240, гр.Несебър – административна сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, което да се проведе при следния дневен ред: 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022г. с рег. № В01-00-21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег.№ В01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите; проект за решение - ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2022г. с рег. № В01-00-21/27.02.2023г. и Анализ за дейността към 31.12.2022г. с рег.№ В01-00-22/27.02.2023г. на Съвета на директорите; 2. Приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. № В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД” ООД; проект за решение - ОС приема (одобрява) Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. с рег. №В01-00-19/27.02.2023 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-20/27.02.2023 г., както и доклада от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД” ООД; 3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023 г.; проект за решение - ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022 г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023 г.; 4. Приемане на Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.; проект за решение - ОС приема Доклад № В53-00-62/28.04.2023 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г.; 5. Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.; проект за решение - ОСА приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 г., рег. № В01-00-26/01.03.2023 г.; 6. Приемане на Нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.; проект на решение: ОСА приема нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023 г.; 7. Приемане на Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 г.; проект за решение: ОСА приема Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022 г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023 г.; 8. Приемане на Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-27/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/01.03.2023 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-30/01.03.2023 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-31/01.03.2023 г.; проект за решение: ОСА приема Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото с
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31