Компания:
Категория:
Търси
Бианор Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-08-2023 13:42:48
  Бианор Холдинг АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-09-2023г. от 12:00 часа в София 1712, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределяне на част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години под формата на непаричен дивидент на настоящите акционери Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 5 729 595 (пет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет) лева като непаричен дивидент на настоящите акционери под формата на нови акции на Дружеството, като за всяка съществуваща акция се получават 5 (пет) нови акции. 2. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон със собствени средства на Дружеството чрез превръщане на част от печалбата от минали години в капитал Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството от 1 145 919 (един милион сто четиридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет) лева на 6 875 514 (шест милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди петстотин и четиринадесет) лева, посредством издаването на 5 729 595 (пет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет) нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, за сметка на собствени средства на Дружеството в размер на 5 729 595 (пет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет) лева, представляващи неразпределената печалба от минали години по т. 1 от дневния ред, разпределена под формата на непаричен дивидент на настоящите акционери. 3. Приемане на изменение в Устава на Дружеството, което да отрази новия размер на капитала на Дружеството Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 6 от Устава на Дружеството, което отразява новия размер на капитала на Дружеството 4. Приемане на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нови членове на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: - Неделчо Василев Неделчев – за независим член на СД, - Спартак Иванов Кабакчиев – за член на СД, - Християн Илиев Македонски – за член на СД, с мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на Съвета на директорите. 5. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Надежда Дафинкичева като независим член на Одитния комитет на Дружеството и избира на нейно място Живко Иванов Тодоров за независим член на Одитния комитет на Дружеството, с мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на Одитния комитет

Допълнителна информация може да получите на тел: +359889 255 075.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4