Компания:
Категория:
Търси
Софарма АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 04-07-2023 21:19:30
  Софарма АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04-07-2023г. от 11:00 часа в София-1756, ул. Лъчезар Станчев, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД. Предложение за решение: ОСА преобразува „Софарма” АД чрез вливането в него на “Биофарм-инженеринг” АД. В резултат на вливането цялото имущество на “Биофарм-инженеринг” АД ще премине към „Софарма” АД при условията на общо правоприемство. 2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД, сключен на 23.01.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.03.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2023 г. към него („Договор за преобразуване“). Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане, сключен между “ Биофарм-инженеринг” АД и “Софарма” АД на 23.01.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.03.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2023 г. към него („Договор за преобразуване“);. 3. Одобряване Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД по чл.262и от ТЗ до акционерите на Дружеството относно преобразуването чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД. Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на Дружеството относно преобразуването чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД. 4. Одобряване Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД. Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на “Биофарм-инженеринг” АД в „Софарма” АД. 5. Приемане на статут на Одитния комитет според предложението на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА приема статут на одитния комитет според предложението на Съвета на директорите. 6. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от осемнадесет месеца; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 6.50 лева (шест лева и 50 ст.) за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите. 7. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: 35928134319.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *