Компания:
Категория:
Търси
Свинекомплекс Николово АД-Николово
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 02-06-2023 14:34:08
  Свинекомплекс Николово АД-Николово представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 30-06-2023 г. от11:00 часа в Николово - 7057 на адрес с.Николово, общ. Русе при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 година. 2.Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.; 3.Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.; 4.Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2022г.; 5.Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; 6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; 7.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.; 8.Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година въз основа на препоръка на одитния комитет; 9.Приемане на Програма за корпоративно управление за текущата финансова година и на отчета за изпълнение на Програмата за корпоративно управление за 2022 г.; 10.Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово” АД за 2022 г.; 11.Приемане на решение за преизбиране настоящите членове на Одитния комитет на Свинекомплекс Николово АД за нов едногодишен мандат.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *