Компания:
Категория:
Търси
София Хотел Балкан АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 30-05-2023 18:11:16
  София Хотел Балкан АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2023г. от 11:00 часа в София - 1000, пл. Света Неделя 5, при следния дневен ред:

Съветът на директорите („СД“) на „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД, акционерно дружество, учредено и функциониращо в съответствие със законодателството на Република България, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000660476, със седалище и адрес на управление: 1000 гр. София, район Средец, пл. „Света Неделя“ № 5 („Дружеството”), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон („ТЗ“), във връзка с чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), свиква Годишно редовно общо събрание на акционерите („ОС“) на 30.06.2023 г. в 11:00 ч. (08:00 UTC) в седалището и адреса на управление на Дружеството: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Балкан Палас“, Зала „Рила“, при следния дневен ред: 1. Доклад на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2022 г. Предложение за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2022 г. 2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2022 г. Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 г. 3. Одобряване на годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях. Предложение за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях. 4. Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Предложение за решение: ОС, по препоръка на Одитния комитет, назначава за регистриран одитор Бул Одит ООД, специализирано одиторско предприятие, регистрирано под № 023 в Списъка на специализираните одиторски предприятия в България, за целите на проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г. 5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността й през 2022 г. Предложение за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността й през 2022 г. 6. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Илия Иванов Грозданов от отговорност за дейността им през 2022 г. Предложение за решение: ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Илия Иванов Грозданов от отговорност за дейността им през 2022 г. 7. Увеличаване на определеното възнаграждението на член на Съвета на Директорите. Предложение за решение: ОС увеличава определеното възнаграждение на Илия Иванов Грозданов от 500 (петстотин) лева месечно брутно възнаграждение, одобрено с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 24.08.2021 г., на месечно брутно възнаграждение в размер на минималната работна заплата, приложима за Република България. 8. Определяне, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, на размера на гаранцията за добро управление на Илия Иванов Грозданов в размер на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение. Предложение за решение: ОС, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, определя размера на гаранцията за добро управление
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *