Компания:
Категория:
Търси
Винзавод АД-Асеновград
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 29-05-2023 12:50:06
  Винзавод АД-Асеновград представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2023г. от 16:00 часа в Асеновград-4230, бул.България № 75, при следния дневен ред:

1.Доклад на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2022г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2022г. 2.Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя 3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2022г. 4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. 5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2022г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2022г. 6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2022г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитният комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2022г. 7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2023г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2023 г. . „Балкан Консулт „ ЕООД с отговорен за одита Теодора Василева Понева с рег. № от регистъра на ИДЕС. 8. Освобождаване на досегашният състав на Одитният комитет . Проект за решение: ОС на акционерите освобождава досегашния състав на одитния комитет. 9. Избор на нов състав на Одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите избира нов състав на Одитният комитет, а именно: Любомир Валентинов Колджиев Ивелина Георгиева Арабаджиева- Гулева Диана Христова Кахчиева 10.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения. Проект за решение : ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35933162240.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *