Компания:
Категория:
Търси
ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 25-05-2023 13:11:45
  ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2023 г. от11:00 часа в 2635 на адрес с.Големо село при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД, с. Големо село, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2023 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 08:00 ч. (координирано универсално време UTC), в с. Големо село, п.к. 2635, с уникален идентификационен код на събитието – TBD29062023RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 31.03.2023 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2023 г.; 2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 01.05.2023 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 01.05.2023 г.; 3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите сумата от 1 305 756 (един милион триста и пет хиляди седемстотин петдесет и шест) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2022 г. в размер на 14 596 074,19 лева (четиринадесет милиона петстотин деветдесет и шест хиляди и седемдесет и четири лева и деветнадесет стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,15 лева брутен дивидент на една акция или 0,1425 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2022 г., в размер на 13 290 318,19 лева (тринадесет милиона двеста и деветдесет хиляди триста и осемнадесет лева и деветнадесет стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. 4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД; 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД за дейността им през 2022 г.; 6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТЕЦ Бобов дол“ АД за 2022 г. Предложение за решени
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *