Компания:
Категория:
Търси
ХД Дунав АД-Враца
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-05-2023 16:35:34
  ХД Дунав АД-Враца представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 28-06-2023 г. от11:00 часа в Враца 3000 на адрес ул. Стоян Кялъчев 6 при следния дневен ред:

Съветът на директорите (СД) на Холдингово дружество „ДУНАВ” АД – гр. Враца (ХД „ДУНАВ“ АД или „Дружеството), на основание чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, насрочва Редовно Общо събрание на акционерите („ОСА“) за 2022 г. на 28.06.2023 г., от 11:00 часа (8:00 UTC), в седалището на ХД „ДУНАВ“ АД в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, ет.2, уникален идентификационен код на събитието – 2023ОС01-1100015988, ISIN код на емисията: BG1100015988, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ” АД през 2022 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ” АД през 2022 г. 2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г. 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД “ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторския доклад. Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторския доклад. 4. Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2022 г. в размер на 82 000 лв. да бъде за неразпределена печалба – 82 000 лв. (чл.246, ал.2 и ал.3 от ТЗ) 5. Решение за изплащане на дивидент за 2022 г. от ХД „ДУНАВ“ АД. Проект за решение: ОСА приема решение да не се раздава дивидент за 2022 г. 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2022 г. и освобождаване от отговорност Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността му през 2022 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2022 г.: г-н Борис Тодоров Топалски – представляващ до 05.04.2022 г., г-н Владимир Ценов Чернев и г-н Калин Петринов Кръстев – до 23.03.2022 г., г-н Стефан Петков Лазаров – за 2022 г., г-н Петър Веселинов Аврамов - за 2022 г., г-жа Марийка Стоянова Костадинова – за 2022 г. и г-н Людмил Малинов Еленков – за 2022 г. ОСА освобождава от отговорност за дейността му през 2022 г. Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД – г-н Петрин Кръстев Стоянов – до 10.01.2022 г. и г-н Петър Веселинов Аврамов – Прокурист до 28.03.2022 г. 7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, и срока, за който е дължимо. Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД и срока, за който са дължими, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание. 8. Определяне на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД. Проект за решение: ОСА определя гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание. 9. Приемане на Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г. и прилагане за 2023 г. (чл.12 от Надедба №48). Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и прилагане за 2023 г. 10. Отчет на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 год. Проект за решение: ОСА приема Отчета на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. (съгл.чл.116в, ал.10 ЗППЦК). 11. Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен Финансов отчет – 2022 г. Проект за решение: ОСА приема Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) за Годишен финансов отчет – 2022 г. 12. Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД. Проект за решение: ОСА приема
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *