Компания:
Категория:
Търси
Херти АД-Шумен
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-05-2023 14:09:40
  Херти АД-Шумен представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 28-06-2023 г. от14:00 часа в Шумен-9700 на адрес ул."Антим I" 38 при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „ХЕРТИ” АД за 2022 година, Доклада на одиторско дружество "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК 103599983 за извършен одит на Годишния финансов отчет на „ХЕРТИ” АД за 2022 година и Годишния доклад за дейността на „ХЕРТИ” АД за 2022година. Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ” АД за 2022година, Доклада на одиторско дружество "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК 103599983 за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ” АД за 2022година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „ХЕРТИ” АД за 2022година. Точка 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 година и изплащане на дивидент. Точка 4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022година. Точка 5. Избор на одиторско дружество за проверка и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ” АД за 2023година. Точка 6. Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избора) на г-н Йозеф Майер (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), като член на съвета на директорите, определяне на възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.2 от ЗППЦК. Точка 7. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2022година. Точка 8. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022година. Точка 9. Промени в състава на одитния комитет на дружеството: приемане на решение за освобождаване на досегашните членове на одитния комитет; избор на нов одитен комитет; определяне мандата, броя и размера на възнаграждението на членове на одитния комитет; (съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит).
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 19-04-2024