Компания:
Категория:
Търси
ЕМКА АД-Севлиево
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 15-05-2023 09:42:17
  ЕМКА АД-Севлиево представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 19-06-2023 г. от11:00 часа в Севлиево - 5400 на адрес ул. Никола Петков №30 при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.; 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад; 3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2022 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет за 2022 г. 4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите на ЕМКА АД за 2022 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите на ЕМКА АД за 2022 г.; 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; 7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2022 год. в размер на 11466034,98 лв да бъде разпределена както следва: 1. Разпределя част от чистата печалба в размер на 3426169,34 лв за изплащане на дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на една акция 0.15789 лв. 1.2. Начало на изплащане на дивидента 16.08.2023 г. 1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и чрез финансовите центрове на Юробанк България АД в цялата страна; 2. Останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба. 8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства по реда на чл.197 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за 2022 год. и неразпределената печалба от предходни години в капитал. Предложение за решение: 1. Общото събрание решава да увеличи капитала на „ЕМКА” АД от 21 699 726 лева на 43 399 452 лева чрез превръщане на част от печалбата за 2022 г. и неразпределената печалба от предходни години в капитал по реда на чл.197 от Търговския закон, чрез издаване на 21 699 726 нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев, равни на 21 699 726 лв, като новите акции, които се издават се разпределят единствено между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му, при съотношение 1:1. При необходимост да се ползва инвестиционен посредник „Карол” АД. Право да получат от новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решение на ОС за увеличение на капитала. 2. Вземане на решение на основание чл. 246 от ТЗ за попълване на фонд Резервен със средства от Неразпределена печалба. 9. Приемане на промени в устава на акционерно дружество “ЕМКА” АД; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава, а именно: 9.1. Чл.8/1/придобива следната нова редакция: „Чл.8 /1/ Капиталът на дружеството е 43 399 452 (четиридесет и три милиона триста деветдесет и девет хиляди четиристотин петдесет и два) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 43 399 452 (четиридесет и три милиона триста деветдесет и девет хиляди четиристотин петдесет и две) акции с номинална ст
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *