Компания:
Категория:
Търси
Райсволф България АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 27-04-2023 14:54:33
  Райсволф България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 01-06-2023 г. от10:00 часа в София 1407 на адрес ул. Хенрик Ибсен 17 при следния дневен ред:

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 01.06.2023 г. от 10:00 часа в гр.София на адрес гр. София, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“№ 17. Съветът на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 121247332, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието RSWRAGMS01062023, което ще се проведе на 01.06.2023 година, от 10:00 часа /07:00 часа UTC/, по седалище на дружеството – гр. София, на адрес гр. София, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“№ 17, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Одобряване и приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.“ 2. Одобряване и приемане на Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 г.“ 3. Вземане на решения за попълване на фонд „Резервен“ и увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството, по реда на чл. 197 от Търговския закон. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решения, както следва: 1.1. Фонд „Резервен“ да бъде попълнен със 723 045.87 лв., до достигане на общ размер от 840 000 лв. Фонд „Резервен“ се попълва чрез заделяне на цялата печалба за 2022 г., в размер на 65 628.34 лв. и 657 417.53 лв. от неразпределената печалба от предходни години; 1.2. Увеличава капитала на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, по реда на чл. 197 от Търговския закон, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, след заделяне на средствата във фонд „Резервен“. Капиталът се увеличава от 300 000 лв. на 8 400 000 лв., чрез издаването на 8 100 000 бр. нови акции с номинална стойност 1.00 лв. всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответстват 27 (двадесет и седем) нови акции. Собствените средства, които ще се използват за увеличаването на капитала, общо в размер на 8 100 000 лв., са отразени в заверения годишен финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2022 г., като всичките са от неразпределена печалба от предходни години.“ 4. Приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.“ 5. Избор на регистриран одитор за 2023 г. Проект на решение: „По предложение на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г., да бъде г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС и адрес: гр. София, 1309, ул. „Бистришко шосе“ № 18.“ 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за дейността им през 2022 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2022 г.“ 7. Вземане на решение освобождаване на члена на Съвета на директорите г-жа Елена Боримирова Йорданова. Проект на решение: „Във връзка с постъпила молба, об
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *