Компания:
Категория:
Търси
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
26-04-2023 15:14:46
  Съветът на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923 на свое заседание, проведено на 18.04.2023 г., взе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 31.05.2023 г. от 10:00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, при следния дневен ред: 1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2022 г.“ 2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“ 3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2022 г.“ 4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2022 г. в размер на 764 927.80 лв. (седемстотин шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем лева и осемдесет стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС – в размер на 95 438.82 лв. (деветдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) да бъде разпределена в 100 %-тов размер като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.010648225 лв. на една акция от капитала на Дружеството.“ 5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.“ 6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите до края на изтичане на мандата им, респ. до датата на провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на което ще бъде избран нов Съвет на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите до края на изтичане на мандата им, респ. до датата на провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на което ще бъде избран нов Съвет на директорите, в размер на 50 % от минималната работна заплата за страната.“ 7. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения.“ 8. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите оправомощава г-н Стоян Недев да сключи от името на Дружеството договор с г-н Георги Малинов и оправомощава г-н Георги Малинов да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството.“ 9. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“ 10. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2022 г.“ 11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.“ 12. Преизбиране на членовете на състава на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2026 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира за членове на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годиш
Прикачени файлове:
Уведомление за взето решение за свикване на Общо събрание на акционерите
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4