Компания:
Категория:
Търси
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 20-04-2023 17:45:05
  ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 23-05-2023 г. от11:00 часа в София 1000 на адрес Славянска 2 при следния дневен ред:

Надзорният съвет на “Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ), гр. София, на основание чл.223 ТЗ и чл.38, ал.1 от Устава на БАКБ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на 23 май 2023 г. от 11:00 ч. (Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3)/ 08:00 ч. (Координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код BACB23052023AGMS, което ще се проведе в гр. София, ул. “Славянска” № 2, в сградата на централния офис на БАКБ, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Одобряване на: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2022г. и Годишния Консолидиран доклад за дейността на БАКБ през 2022г., придружени с Доклад на независимите одитори; (2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2022г. и Годишния доклад за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2022г., придружени с Доклад на независимите одитори; и (3) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2022 г. и Годишния Консолидиран доклад за дейността на БАКБ през 2022 г., придружени с Доклад на независимите одитори; (2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2022 г. и Годишния доклад за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2022 г., придружени с Доклад на независимите одитори; и (3) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2022 г. 2. Одобряване на предложение за разпределяне на печалбата на БАКБ за 2022 г. Предложение за решение: ОСА одобрява разпределяне на печалбата на БАКБ АД за финансовата 2022 година, след данъчно облагане, която е в размер на 43 663 589, 79 (четиридесет и три милиона шестстотин шестдесет и три хиляди петстотин осемдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки), както следва: 1. Част от печалба на БАКБ за 2022 г., след данъчно облагане, а именно сума в размер на 2 469 131, 30 лв. (два милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди сто тридесет и един лева и тридесет стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.10 лева ( десет стотинки). Съгласно чл.115в. ал.3 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет Годишният финансов отчет за 2022г. и е взето решението за разпределяне на печалбата и плащане на дивидент. 2. Останалата част от печалбата на БАКБ за 2022 г., след данъчно облагане, а именно сума в размер на 41 194 458, 49 лв. (четиридесет и един милиона сто деветдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и осем лева и четиридесет и девет стотинки) да бъде отнесена във фонд „Резервен“. 3. ОВЛАСТЯВА Управителният съвет да предприеме всички необходими правни и фактически действия с цел изплащане на акционерите на определения дивидент чрез системата на „Централен депозитар“ АД, както и да определи кредитната институция, чрез която да се извършат плащанията на акционерите, чийто акции се водят по лични сметки. При условия на алтернативност с предходното предложение и в случай, че след предварително обсъждане с БНБ и провеждане на надзорен диалог с регулатора, посоченото по-горе планирано изплащане на дивидент не бъде потвърдено или БНБ наложи ограничения върху изплащането на дивидент, се предлага алтернативно следното разпределяне на печалбата на БАКБ за финансовата 2022г.: „Цялата печалба на БАКБ за финансовата 2022г., след данъчно облагане, да се отнесе във Фонд Резервен.“ 3. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2022 г. П
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 19-04-2024