Компания:
Категория:
Търси
Топливо АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 14-03-2023 15:00:07
  Топливо АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 18-04-2023 г. от09:00 часа в София 1000 на адрес ул. "Солунска" №2 при следния дневен ред:

1. Преизбиране за нов пет годишен мандат на следните членове на Съвета на директорите: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторовна Стамова и Марияна Иванова Станева; проект за решение – ОСА преизбира за нов пет годишен мандат следните членове на Съвета на директорите: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторовна Стамова и Марияна Иванова Станева 2. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; проект за решение – ОСА овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *