Компания:
Категория:
Търси
Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 22-11-2022 17:06:00
  Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-12-2022г. от 11:00 часа в гр.Горна Оряховица-5100, ул.Свети княз Борис I №29, при следния дневен ред:

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, Управителният съвет на „Захарни заводи” АД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис І” № 29 свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23.12.2022г. от 11.00 часа (9:00 часа - UTC ) в административната сграда – заседателна зала на дружеството на адреса на управлението му в гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис І” № 29, с уникален код на събитието ZHZA231222 Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния дневен ред: 1. Овластяване на Управителния съвет за сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК. Проект на Решение: Овластяване на Управителния съвет за сключване на сделка по реда на чл.114 от ЗППЦК с проект на решение: 1.1 Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да сключи сделка, съгласно представения мотивиран доклад, с която „Захарни заводи“ АД и „БСТ България АД“ АД да сключат договор за паричен заем в размер на 12 000 000 лева, при условия и параметри съгласно изготвения мотивиран доклад по реда на чл.114а от ЗППЦК.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35961869500.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Други