Компания:
Категория:
Търси
Родина Кепитъл АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 22-11-2022 13:10:35
  Родина Кепитъл АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09-12-2022г. от 11:00 часа в София-1309, бул Тодор Александров 137 ет 6, при следния дневен ред:

По Точка Първа: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и на гаранциите на членовете на СД и срока, за който възнагражденията са дължими Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ, ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ и "РУТЕК" ООД, и назначава нови членове, както следва: ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАДАЧКИ и СТОЯН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ. Определя гаранциите на членовете на СД да са в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, а месечните им възнаграждения – в размер на минималната работна заплата за страната, като последните ще са дължими за целия срок на упражняване на дейност като членове на СД“ По Точка Втора: Приемане на изменения в Устава на дружеството Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, съгласно представен проект, както следва: 1) чл. 9, ал. 1 придобива следвата редакция: При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) не се прилагат, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК. 2) чл. 10, ал. 2 придобива следната редакция: Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК. 3) чл. 31, ал. 2, т. 11 придобива следната редакция: В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящата редакция на Устава Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варанти в акции (упражняване на варанти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането й; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варанти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове. 4) в чл. 31, ал. 2 се създава нова т. 11.1 със следната редакция: В срока по т. 11 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по т. 11 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варанти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на варантите; срока и условията за заплащане на стойността на варантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражнване на варантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изиску
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *