Компания:
Категория:
Търси
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 09-11-2022 11:24:12
  ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-11-2022г. от 14:30 часа в Димитровград-6400, Промишлена зона , при следния дневен ред:

1.Освобождаване от длъжност на членът на Съвета на директорите Илиан Павлов и избиране на негово място за член на Съвета на директорите Иван Георгиев. Определяне на мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членът на Съвета на директорите Илиан Павлов и избира на негово място за член на Съвета на директорите Иван Георгиев. Определя мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите до 29.06.2027г. 2. Определяне на възнаграждение на новоизбрания член на СД и размера на гаранцията му за управление. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение, която гаранция следва да бъде внесена в полза на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение.

Допълнителна информация може да получите на тел: 039164207.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Други
Материали *
Дневен ред *