Компания:
Категория:
Търси
Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-07-2022 11:00:38
  Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-08-2022г. от 11:00 часа в Пловдив-4000, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 42, ет. 3, при следния дневен ред:

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ (“дружеството”), ЕИК: 175255336, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.08.2022 г. от 11 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) в гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, ж.к. Център, бул. Княз Александър І Батенберг № 42, ет. 3 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), при следния Дневен ред и предложения за решения: Точка 1: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите и назначава нови членове на Съвета на директорите, съгласно направени предложения. Определя размер на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срок, за който същите са дължими, съгласно направени предложения“ Точка 2: Промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството Проект за решение: „Общото събрание на акционерите променя седалището и/или адреса на управление на дружеството, съгласно направени предложения“ Точка 3: Промени в състава на Одитния комитет на дружеството Проект за решение: „Общото събрание на акционерите прави промени в състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно направени предложения“ Точка 4: Приемане на изменения в действащия Устав на дружеството и/или приемане на нов Устав на дружеството Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения в действащия Устав на дружеството, респ. приема нов Устав на дружеството, съгласно представен на ОСА проект“ Точка 5: Приемане на Правила за управление на риска на дружеството Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на риска на дружеството, съгласно представен на ОСА проект“. Уникалният идентификационен код на събитието е ZI-BG-175255336-29082022. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, ж.к. Център, бул. Княз Александър І Батенберг № 42, ет. 3, както и на интернет страницата на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ: http://www.zenitimoti.com, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ му предоставя материалите безплатно. Общият брой на акциите на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 14.07.2022 г., е 650 000/шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени поименни безналични акции, с ISIN код на емисията: BG1100024071, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас на дата 15.08.2022 г., респективно на дата 01.09.2020 г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА. Съгласно чл. 115, ал. 2, т. З от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по т
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31