Компания:
Категория:
Търси
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-06-2022 17:06:26
  ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2022г. от 10:00 часа в София - 1407, гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А , при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. 2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.: Райчо Николов Дянков – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите (до 30.11.2021 г.); Кристина Димитрова Петрова – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите (от 01.12.2021 г.); Иванка Христоскова Ангелова – член на Съвета на директорите и Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – член на Съвета на директорите. 4. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) на предложеният кандидат за член на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 5 от дневния ред на събранието. 5. Вземане на решение за избор на Светла Димитрова Ангелова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Светла Димитрова Ангелова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложеният за одобрение кандидат. На основание чл. 49, ал. 1 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ Светла Димитрова Ангелова е с мандат от четири години от влизане в сила на решението на ОСА. 6. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на Светла Димитрова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на 1670 лв. 7. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Светла Димитрова Ангелова. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститори
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Други