Компания:
Категория:
Търси
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 30-05-2022 12:12:46
  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 10:00 часа в София - 1113, Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна , при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.; 3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; 5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.; 8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2021 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 673 191.48 лв., или 0.0482996 лв. брутен дивидент на акция; 9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе” № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.;

Допълнителна информация може да получите на тел: 029809309 .
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Други