Компания:
Категория:
Търси
Би Джи Ай Груп АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-05-2022 18:36:09
  Би Джи Ай Груп АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2022г. от 10:00 часа в 1000, ул. "Добруджа" 6, ет. 3 , при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2021 г. в размер на 3 233.02 лв. да бъде разпределена, както следва: сума в размер на 323.30 лв. се отнася към фонд „Резервен“, остатъкът – не се разпределя; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Петя Красимирова Петрова и Захарин Красимиров Гривев за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка единадесета: Приемане на решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите;

Допълнителна информация може да получите на тел: 029210510 .
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Други
Дневен ред *