Компания:
Категория:
Търси
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-05-2022 17:42:19
  Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2022г. от 12:00 часа в 1000 , София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4 , при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.; Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.; Точка десета: Приемане на нов Устав на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Точка единадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор; Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Величко Клингов, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.”

Допълнителна информация може да получите на тел: (+359 2) 921 05 18 .
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Материали *