Компания:
Категория:
Търси
София Хотел Балкан АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-05-2022 17:36:06
  София Хотел Балкан АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2022г. от 11:00 часа в София - 1000, пл. Света Неделя 5, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2021 г. Предложение за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2021 г. 2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2021 г. Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г. 3. Одобряване на годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях. Предложение за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях. 4. Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Предложение за решение: ОС, по препоръка на Одитния комитет, назначава за регистриран одитор Бул Одит ООД, специализирано одиторско предприятие, регистрирано под № 023 в Списъка на специализираните одиторски предприятия в България, за целите на проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г. 5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността й през 2021 г. Предложение за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността й през 2021 г. 6. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Илия Иванов Грозданов от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Илия Иванов Грозданов от отговорност за дейността им през 2021 г. 7. Освобождаване на Милен Белчев Русев – бивш член на Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2021 г. до вписване на промяната в състава на Съвета на директорите, съответно неговото освобождаване от длъжност, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – 07.09.2021 г. Предложение за решение: ОС освобождава Милен Белчев Русев – бивш член на Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2021 г. до вписване на промяната в състава на Съвета на директорите, съответно неговото освобождаване от длъжност, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – 07.09.2021 г. 8. Потвърждаване на изплатеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - Георги Иванов Спасов и Бойко Николаев Братанов за периода на 2021 г. и до момента на настоящото ОС и вземане на решение за продължаване изплащането на възнаграждението в размера, одобрен от Редовното годишно общо събрание на акционерите на ,,София Хотел Балкан“ АД, проведено на 29.09.2020 г., до края на мандата на посочените членове на Съвета на директорите, a именно - 24.08.2024 г. Предложение за решение: ОС потвърждава изплатеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - Георги Иванов Спасов и Бойко Николаев Братанов за периода на 2021 г. и до момента на настоящото ОС и взема решение за продължаване изплащането на възнаграждението в размера, одобрен от Редовното годишно общо събрание на акционерите на ,,София Хотел Балкан“ АД, проведено на 29.09.2020 г.,
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други