Компания:
Категория:
Търси
Електроразпределителни мрежи Запад АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-05-2022 15:41:38
  Електроразпределителни мрежи Запад АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2022г. от 10:00 часа в София - 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред:

Уважаеми акционери и лица с право на глас, Надзорният съвет на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958, с официална страница в интернет: https://ermzapad.bg/ (наричани по-долу съответно „Надзорният Съвет” и „Дружеството”), взе решение за свикване на редовно годишно заседание на общото събрание на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание”), на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 94 от устава на Дружеството. В изпълнение на решението, с настоящото Надзорният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание с уникален идентификационен код на събитието ERMZAGM20220627. Общото Събрание ще се проведе на 27 юни 2022 г. от 10:00 ч. източно европейско лятно часово време - EEST (07:00 ч. координирано универсално време - UTC) по седалището на Дружеството в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред: 1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.) 2. Одобряване на проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 3. Одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 г. 4. Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2021 г. 5. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 7. Вземане на решение относно печалбата на Дружеството за 2021 г. 8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г. 9. Приемане на Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г. 10. Приемане на Отчетния доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 г. 11. Освобождаване на членове на надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива 12. Освобождаване на членове на управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива 13. Одобряване на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на дружеството 14. Одобряване на изменения в Статутa на Одитния комитет на Дружеството. 15. Одобряване на изменения в Правилата за дейността на общото събрание на акционерите на Дружеството 16. Промени в състава на надзорния съвет на Дружеството 17. Вземане на решение за промяна предмета на дейност на дружеството 18. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на Дружеството Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027 .
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *