Компания:
Категория:
Търси
Електрохолд Продажби АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-05-2022 15:07:43
  Електрохолд Продажби АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2022г. от 14:00 часа в София - 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред:

Уважаеми акционери и лица с право на глас, Надзорният съвет на „Електрохолд Продажби” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827, с официална страница в интернет: https://electrohold.bg/bg/sales// (наричани по-долу съответно „Надзорният Съвет” и „Дружеството”), взе решение за свикване на редовно годишно заседание на общото събрание на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание”), на основание чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 93 от Устава на Дружеството. В изпълнение на решението, с настоящото Надзорният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание с уникален идентификационен код на събитието ELHSAGM20220627. Общото Събрание ще се проведе на 27 юни 2022 г. от 14:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (11:00 ч. координирано универсално време - UTC) по седалището на Дружеството на адрес: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред: 1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.) 2. Одобряване на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен от Управителния съвет 3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 4. Вземане на решение относно печалбата на Дружеството за 2021 г. 5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г. 6. Приемане на Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г. 7. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 г. 8. Освобождаване на членове на Надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива 9. Освобождаване на членове на Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива 10. Одобряване на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството 11. Одобряване на изменения в Статута на Одитния комитет на Дружеството 12. Одобряване на изменения в Правилата за дейността на Общото събрание на акционерите на Дружеството 13. Вземане на решения за освобождаване членове на Надзорния съвет на Дружеството 14. Вземане на решения за избиране на членове на Надзорния съвет на Дружеството Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *