Компания:
Категория:
Търси
ТК-ХОЛД АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-05-2022 13:30:11
  ТК-ХОЛД АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 10:00 часа в София-1616, бул.Цар Борис III №140, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2021 г. 4. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор. 5. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 6. Приемане доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията; 7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2021 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2021 г. да остане като неразпределена печалба. 8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2021 г. 9. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2021 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2021 г. 10. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2022 г. 11. Вземане на решение за промени в Одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание освобождава Живко Славчев Димов от състава на Одитния комитет и на негово място избира Мариана Николаева Дойнова.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359888631323.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *