Компания:
Категория:
Търси
Катекс АД-Казанлък
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-05-2022 14:34:26
  Катекс АД-Казанлък представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2022г. от 09:00 часа в КАЗАНЛЪК 6100, УЛ.М.СТАЙНОВ 4, при следния дневен ред:

На основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, Управителният съвет на “Катекс” АД, ЕИК 833067570, със седалище в гр. Казанлък, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 29.06.2022 г., от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC), в Република България, по седалището на дружеството в гр. Казанлък, в административната му сграда на адрес: гр. Казанлък, ул. “М. Стайнов”, № 4, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2021 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.39 от Закона за счетоводството; Проект за решение – ОС приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада за дейността на дружеството; 4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.; 5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; 6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.; Проект за решение – ОС избира г-н Николай Николов Орешаров, диплом № 0494 на ИДЕС, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2021 г; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им в дружеството през 2021 г.;

Допълнителна информация може да получите на тел: +359878538687.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *