Компания:
Категория:
Търси
Алтерко АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 27-05-2022 11:59:23
  Алтерко АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-06-2022 г. от15:00 часа в 1304 на адрес гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа» при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад. Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад. Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2021 г. Точка 6. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2020 г. Точка 7. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент. Точка 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2021 г. Точка 10. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Точка 11. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2021 г. Точка 12. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2021 г. Точка 13. Приемане на решение за промяна в персоналния състав на Одитния комитет и определяне на мандата. Точка 14. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *