Компания:
Категория:
Търси
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 27-05-2022 09:34:32
  ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2022 г. от14:30 часа в Димитровград-6400 на адрес Промишлена зона при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2021г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г. Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г. 2. Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г. Проект за решение: ОС приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г. 3. Одобряване и приемане на годишният финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г. Проект за решение: ОС одобрява и приема годишният финансов отчет за 2021г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2021г. 4. Приемане на годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2021г. Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2021г. 5. Избор на регистриран одитор за 2022г. по предложение на одитния комитет на дружеството. Проект за решение: ОС по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2022г. – Одиторско дружество “ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД – рег. № 114 6. Вземане на решение за покриване на разликата между счетоводната и данъчна загуби за 2021г. от фонд резервен. Разпределение на дивиденти и тантиеми. Проект за решение: ОС взема решение разликата между счетоводната и данъчната загуби за 2021г. да не бъде покривана за сметка на фонд резервен на дружеството. Данъчната загуба да бъде приспадната от бъдеща печалба. Да не бъдат разпределяни дивиденти и тантиеми. 7. Изслушване и приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г. 8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г. 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2021г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2021г., при спазване разпоредбата на чл.116 в, ал.7 от ЗППЦК. 10. Освобождаване от длъжност на членът на Съвета на директорите Стоян Тюйлиев и избиране на негово място за член на Съвета на директорите Юлиян Семерджиев. Определяне на 5 /пет/ годишен мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членът на Съвета на директорите Стоян Тюйлиев и избира на негово място за член на Съвета на директорите Юлиян Семерджиев. Определя 5 /пет/ годишен мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите. 11. Избиране за нов 5 /пет/ годишен мандат членовете на Съвета на директорите Илиан Павлов и Цветана Бънкова. Проект за решение: ОС избира за нов 5 /пет/ годишен мандат членовете на Съвета на директорите Илиан Павлов и Цветана Бънкова. 12. Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 13. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и размера на гаранциите им за управление. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 3 минимални брутни работни заплати за страната,
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *