Компания:
Категория:
Търси
Илевън Кепитъл АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-05-2022 16:45:53
  Илевън Кепитъл АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 11:00 часа в София - 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2022 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2022 г.; 2. Приемане на решение за изменение в устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, представено като част от писмените материали към поканата; 3. Приемане на решение за образуване на фонд „Резервен“, в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за образуване на фонд „Резервен“, в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон, чрез попълването му от печалбата на дружеството за 2021 г. до размер на 1/10 част от съдебнорегистрирания му капитал, а именно – 230 153 лв. 4. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 920 611,20 лева (деветстотин и двадесет хиляди шестстотин и единадесет лв. и двадесет ст.) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,40 лв. брутен дивидент на една акция или 0,38 лв. нетен дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата за 2021 г., в размер на 13 212 702,64 лева (тринадесет милиона двеста и дванадесет хиляди седемстотин и два лв. и шестдесет и четири ст.), да бъде отнесен счетоводно като „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията е „УниКредит Булбанк“ АД. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.; 5. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г.; 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД за дейността им през 2021 г.; 7. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г.; 8. Приемане на решение за изменения в Статута на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя Статута на одитния
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други