Компания:
Категория:
Търси
Юрий Гагарин АД-Пловдив
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-05-2022 15:40:39
  Юрий Гагарин АД-Пловдив представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 11:00 часа в Пловдив 4003, Рогошко шосе 1, при следния дневен ред:

Така представеният текст не е целият текст на поканата за свикване на общото събрание. Пълният текст на поканата е прикачен като документ към формата. Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД, град Пловдив, ЕИК 825203984, на основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) и член 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Юрий Гагарин” АД на 30 юни 2022 година от 11:00 часа, (08:00 координирано универсално време), което ще се проведе в град Пловдив, ул. “Рогошко шосе” 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на Дружеството със следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2021 г. 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2021 г. 3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2021 г. и одиторския доклад. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2021 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2021 г. и одиторския доклад. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2021 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2021 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2021 година в размер на 852 129,45 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години. 6. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2021 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2021 г. 7. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2021 година. Проект за решениe: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2021 година. 8. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2021 г. Проект за решения: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Кирил Димитров Христов, Преслава Калинова Караджова (за времето от 01.01.2021 до 23.07.2021 г.) и Георги Константинов Зисов (за времето от 23.07.2021 до 31.12.2021 г.) за дейността им през 2021 г. 10. Промяна в състава и структурата на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД. Избор на нов независим член на Съвета на директорите. Проект за решения: 1. Общото събрание на акционерите приема решение Съвета
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Други