Компания:
Категория:
Търси
Мел инвест холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-05-2022 18:50:48
  Мел инвест холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2022г. от 10:00 часа в София-1000, бул. Генерал Тотлбен 85-87, ет.4, при следния дневен ред:

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр. София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 29.06.2022г. в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10:00 часа местно време (7:00 чaса UTC), при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.; Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. 2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.; Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. 3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2021г. и неразпределената печалба от минали години; Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2021г., в размер на 404 594,70 (четиристотин и четири хиляди петстотин деветдесет и четири лева и седемдесет стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 136 009,66 (сто тридесет и шест хиляди и девет лева и шестдесет и шест стотинки), да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството. 4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2021г.; Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2021г. 5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021г.; Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021г. 6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2021г.; Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2021г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.; Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г. 8. Промени в състава на одитния комитет на дружеството – приемане на решение за освобождаване на досегашните членове на одитния комитет; избор на нов одитен комитет; определяне мандата и възнаграждението на членовете му; Одобряване Статута на одитния комитет; Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, освобождава досегашните членове на одитния комитет и избира нов одитен комитет в
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *