Компания:
Категория:
Търси
Грийн Таун Проджектс АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-05-2022 16:52:41
  Грийн Таун Проджектс АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2022г. от 10:30 часа в София-1142, ул. Проф. Никола Михайлов 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.” 2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.” 3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.” 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.” 5. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.“ 6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.” 7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.” 8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г; проект за решение – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало печалба за финансовата 2021 година. Реализираната печалба ще се използва за покриване на загуби от преходни периоди.” 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – настоящите и предходните за дейността им до края на 2021 г.” 10. Избор на регистриран одитор за 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2022 г.” 11. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание освобождава Тодор Димитров Тодоров, Мариела Георгиева Попова и Милена Георгиева Чалгаджиян като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.” 12. Избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Юлиян Йорданов Арабаджийски, Трайче Здравковски и Марийка Георгиева Латева, за мандат от 5 (пет) години, като Юлиян Йорданов Арабаджийски и Трайче Здравковски се избират за независими членове по смисъла на чл. 116а?, ал. 2 ЗППЦК.” 13. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Средец”, ул. „Проф. Никола Михайлов“ № 6, ет. 4 (надпартерен).” 14. Промени в устава на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя устава на Дружеството, както следва: „Изменя се член 3, който придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на Дружеството са гр. София, район „Средец”, ул. „Проф. Никола Михайлов“ № 6, ет. 4 (надпартерен).”

Допълнителна информация може да получите на тел: +359878566019.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *