Компания:
Категория:
Търси
Златни пясъци АД-Варна
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-05-2022 12:51:29
  Златни пясъци АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 10:30 часа в Варна-9007, к.к."Златни пясъци", х-л "Адмирал", конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет. 2. Разглеждане на отчета на Одитния комитет. 3. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2021 год. 5. Избиране на членове на одитния комитет за нов мандат. 6. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022 г. 7. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35952355896.
Прикачени файлове:
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *