Компания:
Категория:
Търси
Порт флот-Бургас АД-Бургас
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-05-2022 14:32:19
  Порт флот-Бургас АД-Бургас представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2022г. от 11:00 часа в 8000, Бургас, ул.Княз Александър Батенберг №1, при следния дневен ред:

1.Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 31.03.2022 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2022 г.; 2.Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съветa на директорите сумата от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. в размер на 1 492 125,41 лева (един милион четиристотин деветдесет и две хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и една стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,015 лева брутен дивидент на една акция или 0,01425 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2021 г., в размер на 1 342 125,41 лева (един милион триста четиридесет и две хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и една стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „други резерви“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. 3.Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД; 4.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за дейността им през 2021 г.; 5.Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД за 2021 г.; 6.Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС“ АД; 7.Определяне на размера на брутното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов. Предложение за решение: Общото събрание определя брутно месечно възнаграждението на членове на Съвета на директорите - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов, както следва: Димитър Христов Христов – 1 500 лева Иван Димитров Мишинов – 1000 лева 8.Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството - Димитър Христов Христов и Иван Димитров Мишинов. Предложение за решение: Общото събрание определя гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите - Димитъ
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други