Компания:
Категория:
Търси
Телематик Интерактив България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 23-05-2022 12:01:45
  Телематик Интерактив България АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-06-2022г. от 10:30 часа в София - 1463, гр. София, бул. Витоша 89В, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.: Лъчезар Цветков Петров – изпълнителен директор; Десислава Пеева Панова – председател на Съвета на директорите и Живка Миланова Атанасова – член на Съвета на директорите. 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на „Телематик Интерактив България” АД за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата както следва: - Паричен дивидент в размер на 10 152 014,10 лв. или 2.35 лв. за всяка акция преди облагане с данъци; - Непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лв. под формата на акции на „Телематик Интерактив България” АД като за всяка съществуваща акция се получават две нови акции; - 33 000 лв. се отнасят към фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента. 5. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Живка Миланова Атанасова, като член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Живка Миланова Атанасова, като член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД. 6. Вземане на решение за избор на Емил Александров Георгиев за независим член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Емил Александров Георгиев за независим член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД. 7. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на Емил Александров Георгиев, като член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД, в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лв. 8. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнагражд
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4