Компания:
Категория:
Търси
Крепежни изделия АД-Пловдив
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2022 18:12:48
  Крепежни изделия АД-Пловдив представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 11:30 часа в ПЛОВДИВ - 4004, ул. Кукленско шосе 15, при следния дневен ред:

ПОКАНА за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД, гр. Пловдив Съветът на директорите на Крепежни изделия АД с ЕИК 115006871 („Дружеството“), със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, на основание чл. 223 ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.06.2021 г. от 11:00 часа UTC+3 (уникалният идентификационен код на Общото събрание е OSA202201230622) което ще се проведе по седалището на Дружеството на адрес гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, в заседателната зала, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за управлението на дружеството за 2021 г. – проект за решение - ОС приема отчета за управлението през 2021 г. 2. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2021 г. – проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет за 2021 г. 3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. - проект за решение - ОС приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. 4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. – проект за решение - ОС приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. 5. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. - проект за решение - ОС приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г. - проект за решение - ОС приема направеното предложение печалбата от 2021 г. в размер 117 531 лв. да остане неразпределена. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. - проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. 8. Промяна в състава на съвета на директорите – проект за решение - ОС променя състава на съвета на директорите, а именно: Андре Геблер ЕООД, представлявано от Радослав Константинов Костов, се подменя с Евровес ЕООД, представлявано от Валентин Петрушов Тодоров, за текущия петгодишен мандат. 9. Промяна на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членове на съвета на директорите за текущия петгодишен мандат – проект за решение - ОС определя възнаграждението на Председателя на съвета на директорите и на изпълнителните директори в размер 4000 лв., а на членове – 100 лв. месечно. Размерът на гаранцията за управление е 12000 лв. за Председателя на съвета на директорите и за изпълнителните директори и 300 лв. за останалите членове. 10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. – проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор на дружеството за 2022 г. - Стоян Димитров Стоянов, дипломиран експерт-счетоводител с диплом № 0043. 11. Разни Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично или чрез представител на редовното годишно Общо събрание (ОСА). Съгласно чл.115б ал.1, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, което се установява от списъка на акционерите, предоставен от Централния регистър на ценни книжа. Датата по предходното изречение за редовното Общо събрание на акционери на Крепежни изделия АД е 16.06.2022 г. Към датата на решението на СД за свикване на редовното годишно общо
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4