Компания:
Категория:
Търси
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2022 18:49:04
  Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2022г. от 10:00 часа в София-1766, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил", при следния дневен ред:

Надзорният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, гр. София, с ЕИК 205744019 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно, присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. ((Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), в седалището на дружеството в гр. София и с място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил“, с уникален идентификационен код TBS29062022RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения: I. Процедурни въпроси: 1. Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието г-н Иван Житиянов (а в негово отсъствие г-ца Николета Станаилова), за секретар г-н Иван Даскалов (а в негово отсъствие г-жа Даниела Пеева) и за преброител на гласовете – г-ца Николета Станаилова (а в нейно отсъствие г-жа Силвия Маринова) II. Въпроси по същество: 1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 4. Представяне на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите отправя/ не отправя препоръки по Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2021 г. 5. Приемане на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г. 6. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 7. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г., в размер на 12271145.96 (дванадесет милиона двеста седемдесет и един хиляди сто четиридесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) лева да се разпредели, както следва: - сума в размер на 269 397.23 (двеста шестдесет и девет хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и три стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството на осн
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *