Компания:
Категория:
Търси
Портови флот 99 АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2022 16:33:22
  Портови флот 99 АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2022г. от 11:00 часа в гр.София-1360, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2022 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2022 г.; 2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съветa на директорите сумата от 60 252 (шестдесет хиляди двеста петдесет и два) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. в размер на 615 108,98 лева, да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,03 лева брутен дивидент на една акция или 0,0285 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2021 г., в размер на 554 856,98 лева, да бъде отнесена счетоводно в „други резерви“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. 3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД; 4. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за 2021 г.; 5. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД; 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД за дейността им през 2021 г.; 7. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов. Предложение за решение: Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов, както следва: Марин Иванов Лазаров в размер на 1500 лева; Флориан Петров Давидов в размер на 1 000 лева. 8. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството - Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов. Предложение за решение: Общото събрание определя гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите - Марин Иванов Лазаров и Флориан Петров Давидов да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение, определено по т. 7 от дневния ред; 9. Избор на регистриран одитор
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *