Компания:
Категория:
Търси
София Комерс-Заложни къщи АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
19-05-2022 17:05:18
  На 19.05.2022 г. беше обявена в Търговския регистър (20220519111700) покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. В т. 10 от дневния ред е предвидено гласуването на решение за увеличение на капитала на Дружеството със собствени средства. При приемане на решението от акционерите, разпределението на новите акции ще бъде пропорционално на участието в дружествения капитал при съотношение 1:4 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 3 нови акции за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, ще имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.
Прикачени файлове:
Уведомление