Компания:
Категория:
Търси
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 19-05-2022 16:54:12
  Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 27-06-2022 г. от10:00 часа в Гоце Делчев 2900 на адрес Царица Йоанна № 12 при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД на насроченото за 27.06.2022 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време – ЕЕТ=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC) редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2021 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2021 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД; 2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2021 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2021 година; 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2021 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2021 година; 4. Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 година; 5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2021 година; 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2021 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2021 година, както следва: 1. Георги Димитров Шапков, 2. Тодор Николов Тодориев, 3.Здравко Борисов Гъргаров.; 7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2022 година; Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2022 година, включена в материалите по дневния ред; 8. Приемане на решение за покриване на загубата за 2021 г. на “Гоце Делчев-Табак” АД; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема загубата за 2021 г. на “Гоце Делчев-Табак” АД общо в размер на 450.16 /четиристотин и петдесет лева и 16 ст./ лева, да бъде покрита от “Допълнителни резерви”, по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. 9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2021 г.; 10. Избор на членове на Съвета на директорите, поради предстоящо изтичане на мандата им; Проект за решение:
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *